http://pucpuc.eu/DTR/

Nalewak płynu

do spryskiwaczy

Wersja 2.1 maszyna vendingowa

Wersja 5.1 połączenie z systemem kasowym

A.M.G ul. Jerzmanowskiego 14, 30-836 Kraków NIP 6791606959

tel :+48 604 399 669 

Email: biuro@pucpuc.eu

www.pucpuc.pl www.pucpuc.eu Facebook: pucpuc.pl

Spis treści

1. Informacje ogólne

2. Możliwe zastosowania

3. Zagrożenia

4. Opis maszyny

5. Napełnianie płynem

6. Konserwacja

7. Dane techniczne

  1. Informacje ogólne

Informacje i zalecenia zawarte w tej „Instrukcji Obsługi” musząbyćwłaściwie zrozumiane i przestrzegane, jeżeli ma zostaćspełniony warunek prawidłowej i długotrwałej pracy urządzenia. W szczególności dotyczy to montażu mechanicznego urządzenia do podłoża oraz podpięcia do sieci elektrycznej oraz uziemienia obudowy urządzenia. Podobnie jak w przypadku większości urządzeńmechanicznych, w czasie pracy i obsługi tego urządzenia musząbyćzachowane pewneśrodki bezpieczeństwa omówione w tej „Instrukcji Obsługi”. Nieprzestrzeganie instrukcji i zaleceńzawartych w treści tego dokumentu może doprowadzićdo zniszczenia urządzenia, bądźinnych rzeczy znajdujących sięw jego pobliżu. Jednocześnie należy miećna uwadze,że nie jest możliwe przedstawienie wyczerpujących wskazówek i zaleceń, które pozwoliłby na wyeliminowanie potrzeby zachowania dobrze rozumianego zdrowego rozsądku w trakcie eksploatacji i obsługi tego urządzenia oraz w czasie pracy. Dlatego teżużytkownicy tego urządzenia powinni dokonaćwłasnej oceny przydatności informacji zawartych w tej „Instrukcji Obsługi”, biorąc pod uwagękonkretne sytuacje. Zawarte tutaj wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy urządzenia mającharakter ogólny.

  1. Możliwe zastosowania

Urządzenia jest zaprojektowane do wydawania określonej ilości cieczy ze zbiornika, który jest integralnączęściąurządzenia. Dozowanie odbywa sięnastępujący sposób – Wersja 2.1 – typ vendingowy – wersja pre – paid – odpowiednia ilośćpłynu wydawana jest po wrzuceniu do czytnika monet bilonu, którego ilośćjest sczytywana przez sterownik. Zapisany w sterowniku algorytm przelicza ilośćwrzuconego bilonu na ilośćpłynu – wartośćjednostki płynu jest określana przez operatora urządzenia. – Wersja 5.1 – połączenie z systemem kasowym – po podniesieniu pistoletu nalewczego rozpoczyna sięproces przygotowania do wydawania płynu. Naciśnięcie spustu pistoletu rozpoczyna uruchomienie pompy, która tłoczy płyn. Po zakończeniu operacji i odwieszeniu pistoletu na uchwyt następuje zablokowanie układu. Urządzenie jest podpięte do systemu zarządzania stacją, która ma możliwośćodczytu przelanego płynu, zablokowania, odblokowania urządzenia. Nalewak jest przystosowany do współpracy z zewnętrznymi zbiornikami płynu. Nalewak jest przystosowany do używania z płynami do spryskiwaczy w wersji letniej i zimowej o parametrach określonych w odpowiednich przepisach. Ze względu na rozległe oczekiwania klientów dopuszcza siępo wcześniejszym uzgodnieniu z producentem zastosowanie nalewaka do innych cieczy o podobnej lepkości.

  1. 3. Zagrożenia

ABY ZAPOBIEC POWAŻNEMU USZKODZENIU CIAŁA NA SKUTEK PORAŻENIA PRĄDEM NIGDY NIE OTWIERAĆELEKTRYCZNEJ KONSOLI STEROWNICZEJ BEZ UPRZEDNIEGO WYŁĄCZENIA ZASILANIA GŁOWNYM WYŁĄCZNIKIEM I ODCIĘCIA DOPŁYWU PRĄDU ZEŹRODŁA. OBSŁUGA ELEKTRYCZNYCH ELEMENTOW URZĄDZENIA ORAZ PODPIĘCIE DO ZASILANIA I UZIEMIENIA POWINNA BYĆDOKONYWANA PRZEZ WYKWALIFIKOWANEGO ELEKTRYKA.

  1. 4. Opis maszyny

Urządzenie jest wykonane z blachy nierdzewnej satynowanej o grubości 1.5mm spawanej technologiąTIG Panele boczne wykonane sąz blachy ocynkowanej o grubości 1.5mm malowanej w technologii proszkowej w kolorze zgodnym z zamówieniem klienta. Jako zbiornik płynu zastosowano pojemnik z PE o pojemności 220 litrów. Instalacja elektryczna przystosowana do napięcia sieciowego 230V wraz z zasilaczem impulsowym umieszczona jest w skrzynce przyłączeniowej o odporności IP67 Pompa membranowa wraz z licznikiem impulsów podłączona jest do sterownika mikroprocesorowego. Wrzutnik monet – w Wersji 2.1 – typ vendingowy podłączony jest równieżdo sterownika. W wersji 5.1 – połączenie z systemem kasowym sterowaniem urządzenia zarządza operator/ kasjer. Mikrorprocesorowy sterownik wyposażony jest w następujące funkcje – Zmiana ceny – Wersja 2.1 – typ vendingowy – ustawienie parametru Time out – Wersja 2.1 – typ vendingowy – odczyt ilości przelanego płynu – funkcja kalibracji – ustawianie dokładności ilości wydawanego płynu – czujnik poziomu płynu w zbiorniku Wymiary zewnętrzne urządzenia Schemat urządzenia zbiornik plynu sito filtrujace z zaworem zwrotnym sterownik mikroprocesorowy z wyswietlaczem pompa membranowa czujnik przeplywu pistolet dozujacy

  1. 5. Napełnianie płynem

Do napełniania zbiornika płynem służy otwór wewnątrz urządzenia zabezpieczony zakręcanym korkiem. Urządzenia jest przystosowane do współpracy z automatem napełniającym oraz do napełniania z urządzeńzewnętrznych (płynowóz).

  1. Konserwacja

Do prawidłowego działania urządzenie wymaga okresowych przeglądów polegających na oczyszczeniu filtrów, sprawdzeniu stopnia zużycia elementów nalewaka narażonych na urazy mechaniczne takich jak – wążdoprowadzający płyn – pistolet dozujący Jeśli zostanązaobserwowane uszkodzenia mechaniczne konieczna jest wymiana elementów Pozostałe elementy nie wymagająkonserwacji. Obudowa winna byćczyszczonaśrodkami do konserwacji stali nierdzewnej.

  1. Dane techniczne

Zasilanie

Zasilanie Sieciowe 1 fazowe 230 V

Pobór mocy 90W w trakcie tankowania Ok 10W stand-by

Napięcie zasilania układów wykonawczych DC 12V

Wydajność5 litrów /min

Pojemnośćzbiornika 220 litrów

Długośćwęża do pistoletu dozującego 5mb lub 10mb

Nalewak pł

0 komentarzy

Dopisz komentarz

Temat Cię zainteresował?
Śmiało dołącz do dyskusji!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *